جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/4/22

زمان شروع :

12:38

زمان پایان :

13:30

مدرسان :

مجید احمدی