جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/3/10

زمان شروع :

17:30

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

مجید احمدی